MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

Home

ARHIVA ELECTRONICĂ DE

GARANȚII REALE MOBILIARE

Descrierea avizelor de garanţie

Avizul de garanţie iniţial

Este definit de lege ca fiind avizul de constituire a garanţiei şi de înscriere a celorlalte acte juridice supuse prevederilor Titlului VI al Legii nr. 99/1999 în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea este avizul prin care se realizează publicitatea iniţială a actelor juridice menţionate.

Precizăm că printr-un aviz de garanţie iniţial se realizează publicitatea unei singure garanţii reale mobiliare, iar nu publicitatea mai multor garanţii constituite de debitori diferiţi în favoarea aceluiaşi creditor, fără existenţa vreunei legături între obligaţiile asumate de aceştia. În aceste situaţii operatorii/agenţii vor refuza înscrierea formularului de aviz de garanţie în arhivă.

Avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unei  garanţii reale mobiliare

Potrivit legii, solicitantul care doreşte să înscrie un document pentru a-şi face publică intenţia de constituire a unei garanţii reale va trebui să prezinte spre înscriere unui operator/agent al arhivei un formular de aviz de garanţie (formular de aviz de garanţie iniţial), completat potrivit cerinţelor legale.

Înscrierea în Arhiva Electronică a unui aviz de înscriere a intenţiei de constituire a garanţiei nu presupune plata vreunei taxe către stat.

Înscrierea intenţiei de constituire a garanţiei îşi pierde efectul prin trecerea unui termen de două luni de la data înregistrării.

Dacă în cuprinsul termenului de două luni se constituie garanţia, aceasta va avea rangul de la data înscrierii intenţiei.

Precizăm că, din punctul de vedere al informaţiei pe care trebuie să îl conţină, nu există nici o deosebire între avizul de înscriere a intenţiei de constituire a garanţiei şi avizul de garanţie iniţial ce va rezulta din transformarea intenţiei; la momentul înregistrării în arhivă a avizului de înscriere a intenţiei de constituire a garanţiei, bunul ce va face obiectul garanţiei trebuie să fie precis identificat şi descris în mod corespunzător.

Transformarea avizului de înscriere a intenţiei de constituire a garanţiei în aviz de garanţie iniţial se face prin folosirea unui meniu de transformare, fără posibilitatea de modificare a datelor înscrise iniţial.

Operaţiunea de transformare este asimilată înscrierii unui aviz de garanţie iniţial din punctul de vedere al cuantumului taxei datorate de solicitantul înscrierii.

Avizul modificator al avizului de garanţie iniţial

Este definit de lege ca fiind avizul prin care sunt modificate ori completate datele înscrise în arhivă, putând viza descrierea bunului în garanţie, numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite, precum şi orice altă modificare reglementată de lege.

În caz de pluralitate de creditori, funcţie de felul în care afectează drepturile creditorilor, modificările ce se pot aduce unui aviz de garanţie pot fi grupate în două categorii:

Solicitantul înscrierii nu va putea opta decât pentru un singur tip de modificare din cele 13 menţionate în formularul de aviz de garanţie modificator.

Această regulă rămâne valabilă chiar şi atunci când se doreşte şi modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie în scopul actualizării informaţiei cuprinse în avizul de garanţie.

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1290/C/2004 pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie a dat părţilor posibilitatea de a opta pentru actualizarea informaţiilor cuprinse în avizul de garanţie ce va fi modificat, deoarece în multe situaţii la rubrica privind descrierea bunului în garanţie părţile au menţionat şi date care nu privesc propriu-zis descrierea bunului, cum ar fi, spre exemplu, numele/denumirea părţilor avizului de garanţie. 

Pentru înţelegerea clară a noţiunii de actualizare a informaţiei cuprinse în avizul de garanţie vom prezenta mai jos un exemplu. 

Exemplu: se înregistrează în arhivă un aviz de garanţie iniţial, având creditorul C1, debitorul D1 şi bunul în garanţie B1. Descrierea bunului în garanţie este făcută astfel: creanţa pe care debitorul D1 o are de încasat de la terţul T1.

Ulterior înscrierii avizului de garanţie iniţial, debitorul D1 îşi schimbă numele/denumirea în D2, iar creditorul C1 adresează solicitarea de înregistrare a unui aviz modificator vizând schimbarea numelui/denumirii debitorului.

Având în vedere că în rubrica privind descrierea bunului în garanţie a rămas menţionată vechea denumire a debitorului, creditorul va putea bifa pe formular şi o modificare privind completare/modificarea descrierii bunului în garanţie, pentru a înlocui vechea denumire a debitorului cu cea actuală (actualizarea informaţiei).

În situaţiile în care se doreşte de către solicitant şi actualizarea informaţiei din avizul de garanţie la care se raportează modificarea, conform celor menţionate în formularul modificator, operatorul/agentul care efectuează înregistrarea va verifica, confruntând formularul completat cu avizul de garanţie ce urmează a fi modificat, dacă este într-adevăr vorba de o actualizare a informaţiei, conform modelului prezentat anterior, ori de alte modificări sau alte avize de garanţie (o altă modificare, reducere, extindere), pentru care trebuia completat  un formular separat, caz în care va refuza efectuarea înscrierii.

Actualizarea poate privi şi menţionarea noii valori a unei sume de bani (exprimată în lei) înscrisă la rubrica privind descrierea bunului în garanţie, conform raportului de conversie prevăzut la art. 1 alin.(1) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale (10.000 lei vechi = 1 leu nou).

Modificările ce vizează în mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrise în mod individual de fiecare dintre aceşti creditori.

Spre exemplu, în cazul în care există trei creditori cu statut activ C1, C2 şi C3, iar primi doi au fost plătiţi de debitor, C1 şi C2 vor subscrie separat câte un formular de aviz modificator vizând radierea lor din avizul de garanţie (modificare privind radierea unui creditor), iar nu împreună; în cazul în care formularul nu este corect subscris operatorul/agentul va refuza efectuarea înscrierii.             

(1) Modificări vizând îndreptarea erorilor materiale survenite

Legea nu defineşte noţiunea de eroare materială.

În lipsă de alte precizări, dar motivat şi de considerente practice avizul poate fi utilizat atât în ipoteza unor erori produse ca urmare a  completării eronate a formularului de aviz de garanţie de către solicitant, cât şi în cazul înscrierii necorespunzătoare în arhivă a datelor din formular de către operator/agent.

Dacă în ceea ce priveşte remedierea erorilor materiale produse din culpa operatorului/agentului, prin intermediul acestui aviz se pot remedia toate neconcordanţele între formular şi avizul de garanţie corespunzător, pentru erorile datorate completării eronate a formularului noţiunea de eroare materială trebuie stabilită de la caz la caz, prin raportare la datele înscrise iniţial în formular; în orice caz nu se vor putea îndrepta prin acest aviz de către solicitant „erori” precum omiterea unui creditor sau a unui bun în garanţie.

Revenind la erorile materiale produse din culpa operatorului/agentului, de comun cu reprezentaţii operatorilor s-a hotărât ca remedierea acestora să se poată face şi din oficiu, de către operatorul/agentul respectiv, chiar în baza informaţiilor înscrise în formularul remis, motivat de faptul primirii de către operator/agent a unei solicitări ferme de înscriere în arhivă din partea creditorului/debitorului, însă cu notificarea solicitantului. Întrucât este vorba de o înscriere necorespunzătoare culpabilă, operatorul/agentul va trebui să suporte, plata taxelor de înscriere în arhivă pentru avizul respectiv. 

(2) Modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie

Avizul modificator prin care se modifică/completează descrierea bunului în garanţie presupune ca bunul afectat iniţial garanţiei reale mobiliare să rămână acelaşi, modificarea vizând revizuirea unor aspecte precizate în descriere ori completarea descrierii bunului.

Se poate utiliza spre exemplu în situaţia în care descrierea bunului în garanţie este incompletă, când bunul în garanţie nu este precis identificat, lipsind din descriere elemente esenţiale pentru individualizarea acestuia.

Se utilizează de asemenea în cazul reglementat de art. 34 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, pentru situaţia în care rezultă produse (adică orice bun primit de debitor în urma vânzării, schimbului, fructele şi productele, precum şi sumele încasate din asigurare sau altă formă de administrare ori dispunere de acestea, inclusiv sumele obţinute din orice alte operaţiuni ulterioare), iar descrierea bunului înscris iniţial în arhivă nu este suficient de cuprinzătoare pentru a acoperi tipul de produse rezultate.

În această situaţie, gradul de prioritate stabilit prin înscrierea la arhivă se întinde asupra tuturor produselor, dacă în termen de 15 zile de la obţinerea acestora creditorul îşi manifestă interesul faţă de ele prin modificarea formularului de aviz de garanţie care să le descrie.

În cazul în care se doreşte adăugarea de produse în garanţie, solicitantul va înscrie clar în cuprinsul formularului de aviz modificator o menţiune de genul „adăugarea de produse conform art. 34 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999” şi va descrie noile bunuri folosind rubricile de la punctul III din formularul de aviz de garanţie modificator.

(3) Modificări privind numele/denumirea părţilor şi/sau a adresei/sediului acestora

Se înscrie în arhivă în situaţii precum schimbarea numelui şi/sau a adresei persoanelor fizice prin căsătorie, schimbarea numelui persoanei fizice pe cale administrativă, schimbarea denumirii în cazul persoanelor juridice, a sediului etc.

(4) Adăugarea unui creditor/unor creditori celor deja existenţi

Se înscrie la solicitarea tuturor creditorilor cu statut activ, iar, după cum rezultă şi din denumirea sa, are ca obiect strict adăugarea unuia sau mai multor creditori creditorilor cu statut activ.

(5) Adăugarea unui debitor subscriitor însoţită de aducerea de către acesta a unor bunuri în garanţie

Acest tip de aviz modificator permite ca printr-un singur aviz de garanţie să se realizeze atât adăugarea unui debitor subscriitor cât şi a bunurilor afectate de  aceasta garanţiei; soluţia contrară ar fi impus ca în această situaţie să fie înscrise două avize de garanţie: un aviz modificator prin care era înscris noul debitor, precum şi un aviz de extindere a garanţiei, având ca obiect bunuri aduse în garanţie de acest debitor.

(6) Înlocuirea, totală ori parţială, a bunurilor afectate garanţiei, în condiţiile în care debitorul/creditorul rămân aceiaşi

Permite actualizarea informaţiei privind garanţia reală mobiliară printr-o singură operaţiune; soluţia contrară ar fi impus ca în această situaţie să fie înscrise două avize de garanţie: un aviz de extindere a garanţiei, având ca obiect noile bunuri, urmat de un aviz de reducere a garanţiei, prin care erau degrevate bunurile înlocuite.

În ceea ce priveşte condiţiile necesare pentru înscrierea acestui aviz acestea sunt trei la număr: a) cel puţin unul din bunurile afectate iniţial să fie degrevat; b) concomitent degrevării să fie afectate garanţiei unul ori mai multe noi bunuri; c) părţile avizului de garanţie să rămână neschimbate.

(7) Menţionarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor

Este un aviz de garanţie ce urmăreşte actualizarea datelor înscrise iniţial pentru cazul, spre exemplu, a încetării capacităţii de folosinţă a debitorului; putem încadra aici situaţia decesului debitorului persoană fizică, când vor fi înscrişi în arhivă ca debitori moştenitorii acestuia, a fuziunii, absorbţiei ori divizării totale a unei entităţi juridice, când vor fi înscrise în arhivă ca debitori persoana juridică absorbantă, persoana juridică ce a luat fiinţă prin fuziune ori cele care preiau patrimoniul vechiului debitor.

(8) Radierea unui creditor

Chiar din denumirea lui rezultă clar că înscrierea acestui tip de aviz presupune existenţa mai multor creditori, în caz contrar avizul care s-ar înscrie este un aviz de stingere. Se poate înscrie spre exemplu în cazul în care debitorul îşi îndeplineşte obligaţia faţă de unul dintre creditori, creditorul plătit urmând a fi radiat la cererea sa.

După cum am precizat anterior, în cazul în care este necesară radierea mai multor creditori, fiind vorba de o modificare ce vizează în mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrisă în mod individual de fiecare dintre aceşti creditori; în cazul în care formularul nu este corect subscris operatorul/agentul va refuza efectuarea înscrierii.             

(9) Radierea unuia sau mai multor debitori însoţită de degrevarea bunurilor aduse în garanţie de acesta

Similar, înscrierea acestui tip de aviz presupune existenţa mai multor debitori, în caz contrar avizul care s-ar înscrie este un aviz de stingere. 

Operaţiunea de radiere a debitorului este însoţită de degrevarea bunurilor aduse de acesta în garanţie; soluţia contrară ar fi impus înregistrarea a două avize de garanţie: un aviz vizând radierea debitorului şi a unui aviz de reducere a garanţiei. 

(10) Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă). Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)

Este necesar ca înlocuirea să fie consecinţa unei alte operaţiuni juridice decât cesiunea de creanţă - spre ex., o novaţie prin schimbare de creditor, o subrogaţie în drepturile creditorului etc.

Fiind vorba de o modificare ce vizează în mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrisă în mod individual de fiecare dintre aceşti creditori, exceptând cazul unei înlocuiri a tuturor creditorilor, când printr-o manifestare comună de voinţă materializată într-un singur formular aceştia pot solicita înlocuirea lor cu unul sau mai mulţi creditori noi.

Pentru situaţia în care mai mulţi creditori au transmis câtimea lor din dreptul de creanţă unui terţ, în cazul în care solicitarea de înscriere este cerută de către terţ acesta va proceda la inactivarea separată a fiecărui creditor, prin avize de garanţie distincte.

Inactivarea „în bloc” a creditorilor la solicitarea terţului (noul creditor) este posibilă doar în cazul transmisiuni întregii creanţe.

În cazul încălcării acestor cerinţe operatorul/agentul va refuza efectuarea înscrierii.

Avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile specificate în avizul de garanţie

Cesiunea de creanţă este un act juridic prin care se înstrăinează cu titlu oneros sau gratuit un drept de creanţă, iar, ca efect accesoriu al cesiunii creanţei, se transmite şi garanţie accesorie. 

Avizul de cesiune a creanţei este un aviz de garanţie care se înscrie în arhivă în ipoteza în care creanţa garantată cu garanţia reală mobiliară înscrisă în arhivă este cesionată, iar ca efect accesoriu al cesiunii de creanţă operează şi cesiunea de garanţie.

În momentul înscrierii unui aviz de cesiune creditorul cedent va dobândi statut inactiv (va fi radiat), iar dobânditorul creanţei (cesionarul) va dobândi statut activ de creditor.

Fiind vorba de un aviz care afectează statutul creditorului în caz de pluralitate de creditori trebuie subscris în mod individual de fiecare dintre aceşti creditori, exceptând situaţia în care toţi creditorii printr-o manifestare comună de voinţă materializată într-un singur formular solicită înscrierea unei cesiuni a întregii creanţe.

Pentru situaţia în care mai mulţi creditori au transmis prin cesiune de creanţă câtimea lor din dreptul de creanţă unui terţ, în cazul în care solicitarea de înscriere este cerută de către terţ (cesionarul) acesta va proceda la inactivarea separată a fiecărui creditor, prin avize de garanţie distincte. 

Inactivarea „în bloc” a creditorilor la solicitarea terţului (cesionarul) este posibilă doar în cazul transmisiuni întregii creanţe.

În cazul nerespectării acestor cerinţe operatorul/agentul va refuza efectuarea înscrierii.

Exemplu: se înregistrează în arhivă un aviz de garanţie iniţial, având trei creditori C1, C2 şi C3, iar fiecare creditor deţine 1/3 din creanţă.

Ulterior, creditorii C1 şi C2 înstrăinează prin cesiune de creanţă ori prin altă operaţiune juridică partea lor din creanţă unui terţ (C4).

Toate aceste modificări se pot realiza prin înscrierea unui aviz fie la solicitarea creditorilor cu statut activ (C1 şi C2), fiecare urmând a subscrie în mod separat câte un formular de aviz de garanţie (aviz de cesiune a creanţei ori aviz modificator), fie la solicitarea lui C4, caz în care  acesta va prezenta declaraţia pe proprie răspundere privind temeiul juridic al dobândirii creanţei. În ultimul caz inactivarea statutului creditorilor C1 şi C2 se va face tot prin avize de garanţie separate.     

Notă: Menţionăm că uneori, în cazul avizelor de garanţie cu pluralitate de creditori, înscrierea unui aviz de cesiune a creanţei ori a unui aviz modificator vizând înlocuirea creditorului presupune efectiv numai o operaţiune de radiere a creditorului cedent ori înlocuit, nu şi de adăugare a unui nou creditor, întrucât noul creditor figurează deja înscris în aviz ca creditor cu statut activ.

Această situaţie poate interveni, spre exemplu, în cazul unui aviz de cesiune a creanţei ori a unui aviz modificator vizând înlocuirea creditorului, când unul din creditorii cu statut activ înstrăinează partea sa din creanţă unui alt creditor cu statut activ.

O situaţie similară se poate ivi în cazul avizului cu pluralitate de debitori modificat printr-un aviz modificator prin care se menţionează numele/denumirea noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniul vechiului debitor.      

Avizul de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial - Avizul de extindere a garanţiei asupra altor bunuri

Pe marginea acestor două avize trebuie făcută precizare că noţiunile de reducere şi de extindere a garanţiei presupun degrevarea ori adăugarea în garanţie a unor bunuri de sine stătătoare, cu individualitate proprie; nu este vorba de o modificare a unor date din cuprinsul descrierii bunului afectat garanţiei, situaţie în care se poate folosi avizul modificator privind  modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie.

De asemenea, nu se confundă cu situaţia în care rezultă produse, reglementată de art. 34 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, când gradul de prioritate stabilit prin înscrierea la arhivă (înscrierea iniţială) se întinde asupra tuturor produselor, dacă în termen de 15 zile de la obţinerea acestora creditorul îşi manifestă interesul faţă de ele prin modificarea formularului de aviz de garanţie care să le descrie.  

Având în vedere existenţa avizului modificator prin care se poate opera înlocuirea, totală ori parţială, a bunurilor afectate garanţiei, avizul de reducere apare ca un aviz prin care se operează o simplă degrevare a unui/unor bunuri din cele afectate iniţial garanţiei, iar cel de extindere ca un aviz prin care se operează strict o adăugare a unui/unor bunuri celor iniţiale.

Avizul de stingere a avizul de garanţie iniţial

Potrivit legii, se înscrie în arhivă în cazul executării de către debitor a obligaţiei garantate  ori în cazul renunţării creditorului la garanţie.

Avizul de stingere poate fi înscris, în afara celor două situaţii precizate de lege, ori de câte ori intervine unul din modurile de stingere a obligaţiilor, precum  compensaţia, confuziunea (aceeaşi persoană întruneşte atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor) etc.

Reiterăm precizarea făcută anterior, anume că înscrierea în arhivă a unui aviz de stingere determină inactivarea statutului avizului de garanţie.

Avizul de nulitate a avizului de garanţie iniţial

Se înscrie în arhivă în cazul când printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă s-a constatat faptul că, contractul de garanţie (ori contractul principal) a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor legale edictate pentru încheierea sa valabilă şi s-a dispus anularea acestuia.

Ca şi avizul de stingere, înscrierea unui aviz de nulitate determină inactivarea statutului avizului de garanţie.

Avizul de prelungire a avizului de garanţie iniţial

Teoretic, avizul de prelungire se poate înregistra oricând în intervalul de timp cuprins între momentul înscrierii avizului de garanţie în arhivă şi data la care expiră termenul de valabilitate de 5 ani al unei înregistrări.

Prelungirea va începe să producă efecte numai de la momentul expirării duratei de valabilitate a înregistrării la care s-a raportat prelungirea şi va prelungi valabilitatea înscrierii pentru încă 5 ani.

Deşi potrivit Regulamentului, noua durată de valabilitate a înscrierii poate fi de 5 ani ori mai mică, potrivit voinţei creditorului, datorită unor considerente de natură tehnică noua aplicaţie informatică permite doar prelungirea valabilităţii înscrierii cu o durată de încă 5 ani, ceea ce credem noi nu afectează în nici un fel drepturile creditorilor.

Regulamentul dă unui singur creditor din creditorii cu statut activ, în cazul avizelor de garanţie cu pluralitate de creditori, posibilitatea de a subscrie singur formularul de aviz de prelungire, de efectele prelungirii putând beneficia doar creditorul care a subscris singur prelungirea valabilităţii avizului de garanţie. 

Dar aceasta nu înseamnă că statutul celorlalţi creditori este inactiv; oricând în perioada de valabilitate a înscrierii ei vor putea formula la rândul lor cererea de înregistrare a unui aviz de prelungire.

Precizăm că, ulterior momentului subscrierii unui aviz de prelungire de către un singur creditor/de către o parte din creditori, nu mai e posibilă, până la regularizarea avizului sau expirarea duratei iniţiale de valabilitate a înscrierii, operarea altor înscrieri care să se raporteze la primul aviz de prelungire la cererea doar a creditorilor care au subscris avizul de prelungire.

Excepţia este dată de posibilitatea de înregistrare a unui aviz de prelungire de către creditorii care nu au făcut-o până în acel moment.

Durata de valabilitate precizată în avizele de prelungire subsecvente va fi aceeaşi (5 ani) cu cea precizată în primul aviz de prelungire.

Avizul de prelungire priveşte exclusiv statutul avizului de garanţie, iar nu elemente ale garanţiei propriu-zise, afectate de un termen, pentru revizuirea cărora se utilizează avizul modificator vizând modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie.

« Înapoi la prezentarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

Serviciile noastre

Serviciile oferite de MOŢEC ŞTEFAN – Cabinet de avocat în calitatea sa de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare sunt, în principal, următoarele, fără însă a se limita la acestea:

În măsura în care aceste servicii prezintă interes pentru dumneavoastră, contactaţi-ne cu încredere şi vă veţi convinge singuri de realitatea celor expuse anterior.

Anunțuri

Luni între orele 8.30-11.30 - REVIZIE
(NU SE FAC înscrieri).

Începând cu data de 24.10.2011 se vor utiliza noile formulare de înscriere în A.E.G.R.M., ce vor putea fi descărcate de pe site-urile Arhivei începând cu această dată. Formularele au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2034/C/10.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 731 Partea I, din 18.10.2011.