MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

Home

ARHIVA ELECTRONICĂ DE

GARANȚII REALE MOBILIARE

Dovada calităţii de reprezentant

În situaţiile în care solicitarea de înscriere este adresată prin mandatar, Ordonanţa Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, ca şi Regulamentul arhivei prevăd necesitatea prezentării unei procuri, autentificate de un notar public1.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, întrucât capacitatea juridică a acestora este pusă în valoare prin actele încheiate pe seama sa de persoanele fizice ce au calitatea de organe de conducere, dacă solicitarea de înscriere este adresată de o astfel de persoană va fi necesară doar dovedirea acelei calităţi - spre exemplu, administratorul unei societăţi comerciale, abilitat prin actele constitutive ale societăţii să reprezinte entitatea juridică în raporturile cu terţii.

Pentru considerente practice, dacă solicitantul înregistrării în arhivă este o instituţie publică (spre exemplu, o autoritate a administraţiei publice centrale ori locale) nu va fi necesară prezentarea procurii autentice, dacă persoanei care solicită înregistrarea, salariat, i s-a delegat ca sarcină de serviciu, de către conducerea instituţiei, atribuţia de a subscrie formularele de avize de garanţie, sub condiţia prezentării delegaţiei.

În cazul în care solicitarea de înregistrare în arhivă este adresată de către avocatul părţii – avem în vedere exclusiv persoanele care exercită profesia de avocat în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare - acesta se va legitima în faţa operatorilor sau agenţilor acestora prin legitimaţie şi actul de identitate, prezentând împuternicirea avocaţială şi contractul de asistenţă juridică (pentru verificarea puterii sale de reprezentare). 

În ceea ce priveşte întinderea acestei procuri - o procură generală sau o procură specială, limitată la unul sau mai multe avize de garanţie, precis determinate - trebuie distins între comercianţi şi necomercianţi - un mandat civil sau unul comercial:

a) astfel, dacă reprezentatul are calitatea de creditor, printr-o procură generală mandatarul poate subscrie un formular de aviz de garanţie iniţial, de înscriere a intenţiei de constituire a garanţiei, de extindere a acesteia sau modificator (cu excepţiaformularului de aviz modificator vizând radierea ori înlocuirea creditorului, a avizului modificator vizând radierea unui debitor ori adăugarea unui creditor garantat celor deja existenţi şi a avizului modificator vizând înlocuirea totală sau parţială a bunurilor afectate garanţiei).

În aceste situaţii, prin înscrierea în arhivă se conservă anumite drepturi ale creditorului - în speţă, prerogativa priorităţii dată de înscrierea în arhivă -, fiind suficientă o procură generală.

Pentru celelalte avize, şi anume:

este necesară o procură specială, care va trebui să nominalizeze expres avizul sau avizele de garanţie care se vor înscrie la solicitarea reprezentantului, prin menţionarea denumirii/numelui debitorului, a bunului în garanţie etc.

b) dacă reprezentatul are calitatea de debitor, care potrivit ordonanţei poate solicita înscrierea în arhivă numai a avizului de garanţie iniţial (dar şi a intenţiei de constituire a garanţiei) ori a avizului de extindere a garanţiei asupra altor bunuri ale sale, reprezentantul său va prezenta o procură specială.

Potrivit legii, solicitarea de înregistrare în arhivă a unui formular de aviz de garanţie transmis sub forma unui înscris în format electronic, solicitare adresată pe seama unei persoane juridice de către o persoană fizică, alta decât cea care, în calitate de organ de conducere, poate reprezenta entitatea în relaţiile cu terţii, va fi obligatoriu precedată de o notificare din partea reprezentantului legal al persoanei juridice către operatorul/agentul care va efectua înscrierea, transmisă sub forma unui înscris semnat cu semnătura electronică proprie a acestuia; în cuprinsul notificării reprezentantul legal al persoanei juridice va declara pe proprie răspundere cu privire la existenţa procurii autentice prin care persoana fizică respectivă a fost mandatată să adreseze solicitări de înregistrare în arhivă pe seama persoanei juridice şi va preciza limitele împuternicirii.

În ceea ce priveşte procurile date în străinătate în vederea subscrierii formularelor de avize de garanţie la arhivă, precizăm următoarele:

Observaţii referitoare la dovada calităţii de reprezentant legal (organ de conducere) al unei persoane juridice

În cazul persoanelor juridice, dat fiind că, capacitatea juridică a acestora este pusă în valoare prin actele încheiate pe seama lor de persoanele fizice ce au calitatea de organe de conducere, în cazul solicitărilor de înscriere formulate de aceste persoane este necesară doar dovedirea acelei calităţi.

S-a recomandat operatorilor de arhivă luarea în considerare numai a certificatelor de dată recentă, spre exemplu, sub condiţia să nu fi trecut mai multe zile între momentul eliberării certificatului şi momentul la care s-a formulat cererea de înscriere în arhivă, decât cele necesare pentru efectuarea de menţiuni, eventual pe o procedură de urgenţă, în Registrul Comerţului.

Ce trebuie să menţioneze certificatul eliberat de Oficiul Registrului Comerţului ?

Rămân valabile toate precizările făcute anterior pentru situaţia societăţilor comerciale.

Precizăm că „Persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi recunoscute în România (…) pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Tribunalului Bucureşti”.

Precizare - dovezile menţionate anterior, altele decât certificatele eliberate de Oficiile Registrului Comerţului vor trebui să cuprindă, prin asemănare, datele pe care le cuprind ca şi certificatele respective:

Procurile sau delegaţiile, ori celelalte înscrisuri, prin care se face dovada calităţii de reprezentant legal ori convenţional trebuie să menţioneze în cuprinsul lor datele de identificare a persoanei care poate reprezenta creditorul/debitorul, iar între acestea şi actul de identitate prezentat de solicitantul înscrierii trebuie să existe deplină concordanţă.

În cazul mandatului dat de către o persoană juridică, din cuprinsul procurii trebuie să rezulte calitatea de organ de conducere a persoanei fizice care, pe seama persoanei juridice, acordă puterea de reprezentare mandatarului.      

În cazul procurilor speciale, date pentru unul sau mai multe avize de garanţie precis determinate, avizul/avizele de garanţie respective trebuie individualizate clar (spre exemplu, în cazul unei înscrieri subsecvente unui aviz de garanţie iniţial se va menţiona numărul de identificare a avizului de garanţie iniţial la care se va raporta înregistrarea subsecventă).

NOTE

¹ Conform art. 12 alin. 1 din Legea nr. 26/1990 modificat prin Legea nr. 1/2005 „Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianţilor persoane fizice şi asociaţii familiale, un registru pentru înregistrarea societăţilor cooperative şi un altul pentru înregistrarea celorlalţi comercianţi persoane juridice”.

² Potrivit art. 17 alin. (2) şi (3) din Regulament, „solicitările de înscriere în arhivă a avizului de reducere a garanţiei, a celui de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă, de nulitate sau de stingere a garanţiei, a avizului modificator vizând radierea ori înlocuirea unui creditor, a avizului modificator vizând radierea unui debitor ori adăugarea unui creditor garantat celor deja existenţi sunt asimilate, faţă de creditorii cu statut activ care le formulează, unor acte de dispoziţie; pentru debitori sau reprezentantul sau, împuternicit prin procură autentică, care poate solicita doar înscrierea in arhivă a avizului de garanţie iniţial şi a avizului de extindere a garanţiei asupra altor bunuri. Solicitările de înscriere în arhivă a avizului a avizului de garanţie iniţial şi a avizului de extindere a garanţiei asupra altor bunuri sunt asimilate, faţă de debitorii care le formulează, unor acte de dispoziţie”.

« Înapoi la prezentarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

Serviciile noastre

Serviciile oferite de MOŢEC ŞTEFAN – Cabinet de avocat în calitatea sa de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare sunt, în principal, următoarele, fără însă a se limita la acestea:

În măsura în care aceste servicii prezintă interes pentru dumneavoastră, contactaţi-ne cu încredere şi vă veţi convinge singuri de realitatea celor expuse anterior.

Anunțuri

Luni între orele 8.30-11.30 - REVIZIE
(NU SE FAC înscrieri).

Începând cu data de 24.10.2011 se vor utiliza noile formulare de înscriere în A.E.G.R.M., ce vor putea fi descărcate de pe site-urile Arhivei începând cu această dată. Formularele au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2034/C/10.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 731 Partea I, din 18.10.2011.