MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

Home

ARHIVA ELECTRONICĂ DE

GARANȚII REALE MOBILIARE

Persoanele care pot adresa o cerere de înscriere în Arhiva Electronică

A. Potrivit art. 36 alin. 1 din Regulament, înscrierea unui aviz de garanţie în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu înscrierea respectivă  - persoanele interesate.

Aceste persoane sunt, funcţie de tipul avizului de garanţie:

În cazul în care, urmare a dizolvării creditorului persoană juridică s-a deschis procedura lichidării entităţii juridice, subscrierea avizelor de garanţie la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare poate fi făcută de către lichidatorul desemnat în cauză, sub condiţia dovedirii acestei calităţi, printr-un certificat emis de oficiul registrului comerţului. Precizăm că, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, actul de numire a lichidatorilor sau sentinţa care îi ţine locul şi orice act ulterior, care ar aduce schimbări în persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată.

În situaţia în care avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă (dacă este vorba de o transmisiune a creanţei realizată printr-o cesiune de creanţă) ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor (altfel decât prin cesiune de creanţă) este introdus în arhivă la solicitarea cesionarului, a noului creditor ori a reprezentantului acestora solicitantul va anexa formularului o declaraţie pe proprie răspundere.

Declaraţia trebuie dată în faţa unui notar public fie de noul creditor persoană fizică, fie, în cazul persoanelor juridice, de persoana ce o poate reprezenta în mod legal.

În cuprinsul declaraţiei, noul creditor trebuie să precizeze în mod clar:

Declaraţia pe proprie răspundere trebuie să aparţină fie noului creditor persoană fizică, fie, în cazul persoanelor juridice, persoanelor ce pot reprezenta în mod legal entitatea (reprezentanţilor legali).

Textul precizează clar că declaraţia trebuie să emane de la noul creditor, iar nu de la persoana care completează şi semnează formularul şi adresează solicitarea de înregistrare în arhivă (cu excepţia cazurilor în care persoanele fizice solicitante întrunesc şi calităţile precizate anterior, de creditor sau de reprezentant legal al persoanei juridice).

Dacă declaraţia este dată de reprezentantul legal al unei persoane juridice, din cuprinsul ei trebuie să rezulte calitatea de organ de conducere a persoanei fizice declarante.  

Regulamentul instituie în sarcina operatorilor obligaţia de a comunica lunar Autorităţii de Supraveghere situaţia înscrierilor operate în arhivă, de tipul şi în condiţiile prevăzute anterior.

Facem precizarea că, în cuprinsul formularului de aviz modificator şi  formularului de aviz de cesiune a creanţei, datele din declaraţie se vor înscrie la rubrica „Alte menţiuni prevăzute în mod obligatoriu de lege”.

- potrivit art. 17 alin. 7 din Regulament, calitatea de persoană interesată o poate avea şi persoana fizică ori juridică care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care este autorizată să subscrie în contul creditorului un aviz de garanţie. Aceste înscrieri se operează în arhivă numai de către Ministerul Justiţiei, fiind scutite de la plata vreunui tarif.  

B. Calitatea de persoană interesată în cazul avizelor de garanţie cu pluralitate de creditori/debitori

Cererea de înscriere în arhivă a unui aviz de garanţie iniţial cu pluralitate de creditori/debitori poate fi formulată de oricare dintre creditori sau debitori.

În situaţia înscrierii în arhivă a unui aviz de garanţie subsecvent avizului de garanţie iniţial în care figurează ca părţi mai mulţi creditori, precizăm că regula este că cererea de înscriere trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ.

Prin excepţie, în cazul unui aviz ce vizează:

De asemenea, solicitarea de înscriere în arhivă a avizului modificator prin care se înlocuieşte un creditor cu statut activ ce figurează în avizul de garanţie cu un alt creditor, ca şi solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de cesiune a creanţei privind înstrăinarea de către un creditor a câtimii sale din dreptul de creanţă trebuie formulată de creditorul ce urmează a fi înlocuit.

Tot o excepţie regula de mai sus reglementează şi art. 43 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a arhivei, potrivit cu care avizul de prelungire poate fi înscris la solicitarea chiar şi a unui singur creditor din cei înscrişi în arhivă.

În ceea ce priveşte avizul de extindere a garanţiei, aviz subsecvent avizului de garanţie iniţial ce se poate înscrie la solicitarea şi a debitorilor, legea stabileşte că cererea de înscriere trebuie formulată de către toţi debitorii.         

C. Cine are calitatea de creditor/debitor ?

Potrivit Titlului VI al Legii nr. 99/1999 are calitatea de creditor: 

Potrivit Titlului VI al Legii nr. 99/1999 are calitatea de debitor:

Întrucât Arhiva reprezintă un sistem de evidenţă a garanţiilor reale mobiliare, la rubrica privind debitorul va fi figura doar persoana care, deşi nu este ţinută să aducă la îndeplinire obligaţia asumată de debitorul propriu-zis, garantează cu bunurile sale îndeplinirea acesteia; dimpotrivă, cel ţinut personal de îndeplinirea obligaţiei faţă de creditor nu va figura în calitate de debitor în arhivă dacă nu a constituit o garanţie în favoarea creditorului, având ca obiect un bun mobil al său.

« Înapoi la prezentarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

Serviciile noastre

Serviciile oferite de MOŢEC ŞTEFAN – Cabinet de avocat în calitatea sa de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare sunt, în principal, următoarele, fără însă a se limita la acestea:

În măsura în care aceste servicii prezintă interes pentru dumneavoastră, contactaţi-ne cu încredere şi vă veţi convinge singuri de realitatea celor expuse anterior.

Anunțuri

Luni între orele 8.30-11.30 - REVIZIE
(NU SE FAC înscrieri).

Începând cu data de 24.10.2011 se vor utiliza noile formulare de înscriere în A.E.G.R.M., ce vor putea fi descărcate de pe site-urile Arhivei începând cu această dată. Formularele au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2034/C/10.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 731 Partea I, din 18.10.2011.